Zie Indienen studies en adviesaanvragen

Haalbaarheid adviesverzoeken

Per 1 maart 2012 is de nieuwe Richtlijn Externe Toetsing (RET) in werking getreden. Hiermee is de lokale uitvoerbaarheidverklaring door de Raad van Bestuur komen te vervallen. In plaats hiervan geeft de lokale onderzoeker/afdelingshoofd een onderzoeksverklaring af.

Met de onderzoeksverklaring wordt verklaard dat de onderzoekers en instelling beschikken over voldoende expertise en voorzieningen om dit onderzoek uit te voeren. Deze onderzoeksverklaring heeft alleen als doel de hoofdtoetsende commissie de mogelijkheid te bieden bij de beoordeling alle deelnemende centra in het oordeel op te nemen. Het impliceert geen toestemming om in MST te beginnen zodra de hoofdtoetsende commissie een oordeel heeft uitgesproken. Daarvoor is toestemming van de Raad van Bestuur vereist.

De Raad van Bestuur MST heeft daarvoor de volgende regels opgesteld:

1.Onderzoeksverklaring versturen en oordeel van hoofdtoetsende METC

De lokale onderzoeker of afdelingshoofd ondertekent de onderzoeksverklaring en stuurt deze naar de indiener van de studie (of in overleg met de indiener naar de hoofdtoetsende METC).

De hoofdtoetsende METC betrekt de onderzoeksverklaring bij de beoordeling en noemt MST in primaire oordeel of geeft een nader positief oordeel voor deelname van het MST af.

2.Procedure verkrijgen toestemming Raad van Bestuur MST

Onderzoeksdossiers dienen na ontvangst van het positief (nader) oordeel van de hoofdtoetsende commissie aangeleverd te worden bij ITWO conform de indieningsprocedure.

Een afvaardiging van de METC Twente brengt een advies uit aan de Raad van Bestuur over het uitvoeren van de studie in MST. Gelijktijdig worden de financiële consequenties van de studie beoordeeld.

De toestemming wordt verleend nadat aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Er is een positief (nader) oordeel van de hoofdtoetsende METC waarin MST aan de studie is toegevoegd;
  • Een kopie van de onderzoeksverklaring is aangeleverd;
  • Financiële paragraaf is aangeleverd (toelichting);
  • Er is een positief advies over uitvoering van de studie in MST afgegeven;
  • Formulier B is akkoord bevonden;
  • Een sluitende studiebegroting is aangeleverd en akkoord bevonden.

De indieningsprocedure

De documenten dienen conform de checklist haalbaarheidsadviezen ingediend te worden. De laatste versie is van 10 oktober 2019.

Monitoring verloop haalbaarheidsadviezen

De adviescommissie hoeft niet op de hoogte te worden gesteld van amendementen van deze studies tenzij

  • Er consequenties voor de lokale uitvoerbaarheid zijn en/of;
  • Er financiële consequenties zijn.

Indien u een amendement voor een haalbaarheidstoetsing in moet dienen, neem dan even contact op met ons secretariaat.

Wel dient de startdatum in het MST, de voortgang van de studie en beëindiging van de studie gemeld te worden door invullen van formulier voortgangsrapportage of formulier melding beëindiging studie.